Mata Kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu menjelaskan sejarah Islam (sirah nabawiyah)
dan peradabannya yang meliputi Sirah Nabi, Khulafa Rasyidin, Bani Umayyah & Bani Abbasiyah, dan juga agar menguasai pemahaman pemikiran dalam Islam yang terkait dengan (Ilmu Kalam) dan aliran sesat. Mata kuliah juga membahas tentang definisi sirah Nabi, arab pra Islam, Mekkah, Masa Kerasulan dan pembentukan Negara Madinah. Membahas pula tentang masa kemajuan Islam, kepemimpinan khulafa’ rasyidin, dan sejarah bani umayyah & bani abasiyah,
selain itu juga membahas definisi ilmu kalam, kronologi faham teologi Islam,aliran-aliran ilmu kalam dan aliran-aliran sesat di Indonesia.

Synchronous Meeting Type: Fully Online